Tag Archives: การพัฒนากีฬา

จิตวิทยาการเป็นโค้ชกับการพัฒนากีฬา

             ธรรมชาติของการพัฒนาทักษะทุกชนิดเกิดจากการทำซ้ำ บ่อยเป็นเวลานานๆ จนเกิดความชำนาญและเป็นอัตโนมัติ ทักษะกีฬาก็เช่นเดียวกันต้องทำอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่องและใช้เวลาในการฝึกจนเกิดความชำนาญ ดังนั้นในการฝึกซ้อมกีฬาทั้งเพื่อนันทนาการและเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้นั้นก็ต้องทำเช่นเดียวกัน ผลที่ตามมาในทางปฏิบัติจริงในการฝึกซ้อมเป็นเวลานานคือความจำเจ ซ้ำซากเป็นความเบื่อ หรือที่เรียกว่าลดแรงจูงใจ หากเป็นความเบื่อหรือลดหรือขาดแรงจูงใจถาวรเรียกว่าการหมดไปได้หากความเบื่อนั้นเดสะสามเป็นเวลานาน ดังนั้นโค้ชและพฤติกรรมโค้ชเป็นตัวจักรที่สำคัญในการคงและเพิ่มแรงจูงใจในนักกีฬา นอกเหนือจากการพัฒนาความสามารถทางกาย 12.1 โค้ชเป็นแรงจูงใจ ( Coach as a Motivator)               การโค้ช เป็นทั้งศาสตร์ แ ละศิลป์ในการที่จะนำทีมบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน ทั้งโค้ชและนักกีฬาจะต้องเรียนรู้ที่จะสัมพันธ์กัน เป็นทั้งผู้ให้-ผู้รับ รู้บทบาทและหน้าที่ที่จะประสานสัมพันธ์กัน โค้ชจึงมีบทบาทและหน้าที่หลายชนิด ทั้งเป็นแหล่งความรู้ในการจัดกิจกรรมหรือเตรียมทีมและช่วยเหลือนักกีฬาและเป็นแม่แบบให้กับนักกีฬา บาทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งคือโค้ชเป็นแรงจูงใจเพื่อคงและสร้างแรงจูงใจของนักกีฬาให้คงการเล่นกีฬาให้นาน               แรงจูงใจเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมมนุษย์ในการที่จะเลือกกระทำ หรือตั้งใจและทนที่จะกระทำได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ ดังนั้นในการที่จะพัฒนา ทักษะทุกชนิด แรงจูงใจจึงเป็นสิ่งที่สุดที่จะช่วยเพิ่มความพยายาม ความตั้งใจ เพิ่มความอดทนที่จะกระทำซ้ำๆ และพัฒนากระบวนความคิด การประเมินหรือที่เรียกว่าสร้างแรงจูงใจภายในที่จะให้ตนเองมีแนวคิดที่เป็นบวกเสมอ มองเหตุการณ์ หรือมองโลกในแง่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้ปลูกฝังมาจากครอบครัว พื้นฐานความสำเร็จและประสบการณ์ในอดีตและการรับรู้ต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน… Read more »